อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นำทีมพบภาคเอกชน ร่วมระดมสมองเพื่อแสวงหาช่องทางการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือด้าน BCG

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นำทีมพบภาคเอกชน ร่วมระดมสมองเพื่อแสวงหาช่องทางการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือด้าน BCG

22 มี.ค. 2564

175 view

    เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2564 นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่จากกองอเมริกาเหนือ กองลาตินอเมริกา และกองแปซิฟิกใต้ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือระดมสมองกับทีมงานของบริษัท SCG International Corporation Co., Ltd. นำโดยนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG Cement-Building Materials และผู้บริหาร เกี่ยวกับช่องทางการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม สตาร์ทอัพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy – BCG Model) ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวทันพัฒนาการแห่งโลกอนาคตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

    ผู้แทนจากบริษัท SCG ได้ให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Cement-Building Materials กลุ่ม Chemicals และกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ (SCG International) โดยเฉพาะจุดเน้นประเด็นธุรกิจที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การให้บริการ ลดค่าใช้จ่าย และให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรจากต่างประเทศ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสตาร์ทอัพ ภาคการศึกษาวิจัย  ที่มีความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใหม่ ๆ ในประเด็นเหล่านี้ เพื่อมาร่วมพัฒนาธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

 

    ผู้แทนกรมอเมริกาฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประเทศที่อยู่ในความดูแลในด้านต่าง ๆ อาทิ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการเป็นตลาดใหม่ของไทย นโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน แผนพัฒนาและนโยบายสำคัญของประเทศต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งทางบริษัท SCG เห็นว่าเป็นประโยชน์ เช่น ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในด้านการวางระบบเครือข่าย Electric Vehicle (EV) ของบริษัทฯ ความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของประเทศลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นต้น โดยกรมอเมริกาฯ พร้อมด้วยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจะร่วมกันผลักดันและเชื่อมโยงบริษัทฯ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต่าง ๆ เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านที่สนใจและมีศักยภาพร่วมกัน รวมทั้งผลักดันให้ประเทศที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงที่เป็นประโยชน์เหล่านี้เข้ามาลงทุนใน EEC ของไทยด้วย

 

    การร่วมระดับสมองระหว่างกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กับบริษัท SCG International ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership – PPP) ที่ตอบโจทย์การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและการฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ