กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 1,971 view

เอกสารประกอบ

กฏหมาย_การแบ่งกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ._๒๕๖๐.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ._๒๕๖๐.pdf