แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 541 view

เอกสารประกอบ

(Infographic)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ_พ.ศ._2561-2580.pdf
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ_พ.ศ._2561-2580.pdf