แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 1,414 view

เอกสารประกอบ

(Infographic)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ_พ.ศ._2561-2580.pdf
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ_พ.ศ._2561-2580.pdf
แผนปฏิบัติราชการรายปี_งปม._พ.ศ._2567_ของกระทรวงการต่างประเทศ.pdf