รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา ผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือโควิด-๑๙ และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา ระหว่างการหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาด้านเอเชียแปซิฟิก

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา ผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือโควิด-๑๙ และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา ระหว่างการหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาด้านเอเชียแปซิฟิก

22 ก.พ. 2564

21 view

      รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์มิติต่าง ๆ เน้นผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือโควิด-๑๙ ความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนาย Paul Thoppil รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาด้านเอเชีย-แปซิฟิก

 

      เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนาย Paul Thoppil รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาด้านเอเชีย-แปซิฟิก โดยได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-แคนาดาในมิติต่าง ๆ รวมทั้งแผนกิจกรรมที่สองฝ่ายจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา

 

      ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา ทั้งในมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และการส่งเสริมบทบาทสตรี โดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์และแข็งขันของแคนาดาในกรอบอาเซียน ขณะที่ฝ่ายแคนาดาแสดงความชื่นชมการดำเนินมาตรการของรัฐบาลไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการที่สำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ