รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน

27 ก.ย. 2564

52 view

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงวอชิงตันกว่า ๕๐ คน รวมทั้งหน่วยงานทีมประเทศไทยที่สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ที่นครนิวยอร์ก

 

    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลในการจัดการต้นทาง (การจัดหายาและวัคซีน) กลางทาง (มาตรการสาธารณสุขต่างๆ) และปลายทาง (การเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม) ในการจัดการการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกด้านความร่วมมือเรื่องวัคซีน (Vaccine Diplomacy) ของกระทรวงการต่างประเทศในการจัดหาวัคซีน ทั้งในรูปแบบของการจัดซื้อ การแลกเปลี่ยน (vaccine swap) และการรับความช่วยเหลือ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ได้ขอบคุณคนไทยในพื้นที่ ที่มีส่วนช่วยผลักดันในการจัดหาวัคซีน

 

    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ซึ่งได้มีการหารือกับมิตรประเทศต่างๆ ในหลายประเด็น อาทิ การหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา และบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับเมียนมา เช่นไทย และอินเดียในการมีส่วนร่วมผ่อนคลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเป็นเจ้าภาพ APEC และการเป็นประธาน BIMSTEC ของไทยในปี ๒๕๖๕

 

    ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในสหรัฐฯ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ด้วย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบริการคนไทยในต่างแดน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ชุมชนไทยให้ความสำคัญด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ