ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นและยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ในการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นและยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ในการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

22 พ.ค. 2564

341 view

      ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา (Thailand-US Strategic Dialogue) ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีและเป้าหมายร่วมเชิงยุทธศาสตร์ และหารือแนวทางกระชับความร่วมมือทวิภาคี รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
 
      เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา (Thailand-US Strategic Dialogue) ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และนาย Atul Keshap รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาวุโส ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกา
 
      ที่ประชุมได้หารือถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันของไทยและสหรัฐอเมริกาในช่วงปีที่ผ่านมา โดยย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นและยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ 

      ทั้งสองฝ่ายยังได้ย้ำถึงความสำคัญของความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นด้านการทหารและความมั่นคงไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีส่วนช่วยธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค และยังคงเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งรวมถึงความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงของมนุษย์และการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 
      ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมย้ำถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านเศรษฐกิจซึ่งแม้จะประสบความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ แต่ก็ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มแข็งด้วยดี โดยในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาไทย-สหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ความร่วมมือเสริมสร้างและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ของรัฐบาลไทยและประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญ
 
      ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค โดยเฉพาะพัฒนาการและความท้าทายสำคัญในภูมิภาค รวมทั้งหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) อาเซียน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawade-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) และหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐอเมริกา (Mekong-United States Partnership)

การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกาเป็นกรอบการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายโดยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอชิงตัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ