ความร่วมมือไทย-คิวบาเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

ความร่วมมือไทย-คิวบาเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 723 view

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจําประเทศไทยเพื่อหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ระหว่างไทย-คิวบา

 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ ผศ.ดร.ภก. วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้จัดการสํานักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ ได้พบหารือกับนายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (H.E. Mr. Héctor Conde Almeida) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจําประเทศไทยเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านสาธารณสุขรวมถึงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ระหว่างไทย-คิวบา

 

ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดําเนินมาด้วยดีและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแพทย์สาธารณสุขที่เป็นพื้นฐานสําคัญของความร่วมมือ เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งฝ่ายคิวบาแสดงความพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตัดต่อโปรตีน ซึ่งปัจจุบัน คิวบากําลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ จํานวน ๕ ชนิดซึ่งใช้เทคโนโลยีการตัดต่อโปรตีนและสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส โดยรัฐบาลคิวบาได้เริ่มนําวัคซีน ๒ ชนิด ได้แก่ Soberana 02 และ Abdala ฉีดให้กับประชาชนแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ภายในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาคิวบาได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์จํานวน ๕๗ คณะไปยัง ๔๐ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน แอฟริกา ตะวันออกกลางและยุโรป รวมทั้งได้ร่วมมือกับเวเนซุเอลาเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ Abdala อีกด้วย

 

อนึ่ง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท CIMAB S.A. ของคิวบา จัดตั้งบริษัท เอบินิส จํากัด เพื่อพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุสําหรับการรักษาผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตเพื่อการจําหน่ายได้ภายในปี ๒๕๖๕

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ