ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

| 201 view

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวประภาศรี เจตทรงกุล นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในองค์กรได้ยืดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ข้าราชการดีเด่น2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ