การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 156 view

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เป็นประธานการประชุมกรมอเมริกาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมทุกระดับ ในโอกาสนี้ อธิบดีได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก่ข้าราชการกรมฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร พร้อมทั้งได้มีการแสดงออกถึงเจตนารมย์กรมอเมริกาและแปซิฟิตใต้จะเป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนการแสดงความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่  อีกทั้งได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมฯ ให้ความร่วมมือในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ