การบรรยายหัวข้อ “Thailand’s health and medical cooperation with Latin American and the Caribbean countries

การบรรยายหัวข้อ “Thailand’s health and medical cooperation with Latin American and the Caribbean countries

11 ก.ย. 2563

107 view

          เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการบรรยายภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “Thailand’s health and medical cooperation with Latin American and the Caribbean countries” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นวิทยากร โดยมีคณะทูตจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในประเทศไทย ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน

          การบรรยายข้างต้นสืบเนื่องจากที่ผ่านมา สจล. ได้ผลิตเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ซึ่งประยุกต์จากต้นแบบพิมพ์เขียวของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ ขาดแคลนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-๑๙ ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยนอกจากได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่รุ่น KNIN II ที่ผลิตได้ให้แก่สถานพยาบาลในประเทศหลายแห่งแล้ว สจล. ยังได้มอบพิมพ์เขียวให้แก่ชิลีและเปรูเพื่อนำไปประกอบใช้งาน และต่อมา ได้มอบตัวเครื่องให้แก่ สปป. ลาว ด้วย

          การบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการผลิตเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของฝ่ายไทยที่จะสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการจัดการกับโรค COVID-๑๙ โดย สจล. ย้ำถึงเจตนารมณ์ที่จะให้นวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ดังกล่าวเป็นสินค้าสาธารณะเพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศมีโอกาสเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

          อนึ่ง ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาในช่วง COVID-๑๙ ในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ปานามาและการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการใช้แอปพลิเคชันในการติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าไทยแก่เปรู ตลอดจนการส่งมอบหน้ากากผ้าโดยภาคเอกชนไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ให้แก่ชาวชิลีและชาวปานามา

***********

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ