วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศที่ประจำการ

            ข้อมูล ประสบการณ์ เรื่องราว ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมและความสัมพันธ์ในสังคม การใช้ชีวิต เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ อาหาร การกินการดื่ม กิจกรรมผ่อนคลายยามว่าง การจราจร การสัญจร โทรคมนาคม ฯลฯ