วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,777 view

ASPA_Page_06

การแบ่งส่วนราชการกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

(1)
สำนักงานเลขานุการกรม
(2)
กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์
(3)
กองอเมริกาเหนือ
(4)
กองลาตินอเมริกา
(5)
กองแปซิฟิกใต้

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

(1)
สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)
ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข)
ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค)
ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2)
ให้กองอเมริกาเหนือ กองลาตินอเมริกา และกองแปซิฟิกใต้ รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ดังต่อไปนี้
(ก)
กองอเมริกาเหนือ รับผิดชอบในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
(ข)
กองลาตินอเมริกา รับผิดชอบในภูมิภาคลาตินอเมริกา
(ค)
กองแปซิฟิกใต้ รับผิดชอบในภูมิภาคแปซิฟิกใต้
(3)
ให้กองอเมริกาเหนือ กองลาตินอเมริกา และกองแปซิฟิกใต้ แต่ละกองมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ข)
เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ค)
เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ง)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4)
ให้กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)
ดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ การติดตามผล การรายงานและการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโรงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์
(ข)
สนับสนุนข้อมูลด้านสารัตถะ ประเด็นการหารือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสัมมนา งานด้านพิธีการที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ต่างๆ
(ค)
ศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาส หรือปัญหาและอุปสรรคในกรอบยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการ พิจารณาการดำเนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์
(ง)
นำผลการดำเนินโครงการมาศึกษาวิเคราะห์วิจัย และนำไปบรรจุในฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยจะได้นำไปใช้ในการศึกษาหรือใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงลึกต่อไป
(จ)
สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และกฎระเบียบต่างๆ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่