วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5,232 view

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการต่างประเทศต่อประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี

พันธกิจ

  1. ปกป้อง รักษาและส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศและกรอบความร่วมมือ/องค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศกลุ่มประเทศในภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  3. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  4. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้แก่สาธารณชนในไทยและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแก่สาธารณชนในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย