สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

เขตอาณาในความรับผิดชอบ:
นิวซีแลนด์, ซามัว, ตองกา
โทร:
(64 4) 496-2900
E-Mail:
consular@thaiembassynz.org.nz
Website:
http://www.thaiembassy.org/wellington/th/home