การทำงานและประสบการณ์นักการทูต

        ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ที่ประจำการอยู่ต่างประเทศ เช่น การบริหารจัดการงานที่ท้าทาย วิกฤตการณ์ ภัยพิบัติ การปรับตัวเรียนรู้ทำความเข้าใจวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีสร้างความสัมพันธ์ วิธีการทำงานที่แตกต่างไปจากสังคมไทย มุมมอง ข้อสังเกต ความประทับใจ หรือข้อควรระวังเกี่ยวกับความต่างและความคล้ายกับไทยในสังคมที่ไปประจำการ เป็นต้น