รายนามมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และนักวิจัยที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ของออสเตรเลียประจำปี 2564

รายนามมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และนักวิจัยที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ของออสเตรเลียประจำปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,516 view

    เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หนังสือพิมพ์ The Australian ได้เผยแพร่รายงานพิเศษเกี่ยวกับสาขางานวิจัย สถาบันวิจัย นักวิจัย และมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นของออสเตรเลียที่น่าสนใจดังนี้

 

    ๑. รายชื่อนักวิจัย มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยที่โดดเด่น (Filed Leader)

มีสาขาวิจัยหลักที่สำคัญ 8 สาขา ที่วัดจากจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยจากวารสารวิชาการชั้นนำ ได้แก่

๑) สาขาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ       ๒) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและวัสดุศาสตร์

๓) สาขาฟิสิกข์และคณิตศาสตร์                       ๔) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

๕) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์        ๖) สาขามนุษย์ศาสตร์

๗) สาขาสังคมศาสตร์                                    ๘) สาขาชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

 

    ๒. รายชื่อนักวิจัยระดับโลก (Global Leaders)                                                 

๑๕ คน ใน ๑๕ สาขา สำหรับด้านมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยระดับโลก (Institutional Global Leader) มีสาขาวิจัยย่อย ๒๐ สาขา ซึ่งระบุว่า University of New South Wales รัฐนิวเซาท์เวลส์ และ Monash University รัฐวิกตอเรีย มีความโดดเด่นระดับโลกในด้านสาขาวิจัยแห่งละ ๔ สาขา

 

    ๓. รายชื่อนักวิจัยชั้นนำ (Lifetime Achiever)                                                       

มีจำนวน ๔๐ คน ในสาขาวิจัยหลัก ๘ สาขา จำนวนสาขาละ ๕ คน และนักวิจัยรุ่นใหม่ (Early Achiever) ที่มีระยะเวลาทำงานวิจัยน้อยกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๔๐ คน ในสาขาวิจัยหลัก ๘ สาขา จำนวนสาขาละ ๕ คน

 

    หนังสือพิมพ์ The Australian ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับสาขางานวิจัย สถาบันวิจัย และนักวิจัยมาเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่โดดเด่นในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐ แห่ง ซึ่งใช้เกณฑ์วัดจากจำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับเงินทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยมหาวิทยาลัย Bond University รัฐควีนส์แลนด์, University of New South Wales และ University of Sydney รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ๓ อันดับแรก            

ข่าว_บทความวิจัย_และสถาบันเด่นของออสเตรเลีย_(PDF)_page-0001

                                                   

    รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อการวิจัยเป็นอย่างมาก โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี ซึ่งในปี ๒๕๖๔ จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ Research Support Program รวมถึงการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ โดยกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียได้จัดทำ Sovereign Industrial Capability Priorities เป็นแนวทางการพัฒนาสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอาวุธนำวิถี การป้องกันภัยทางอากาศ อวกาศ และสงครามด้านสารสนเทศกับความสามารถทางไซเบอร์ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

    ทั้งนี้รายนามนักวิจัย และสาขาวิจัยของออสเตรเลียที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ตามที่ปรากฏในรายงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ดังนี้

 

ข่าว_บทความวิจัย_และสถาบันเด่นของออสเตรเลีย_(PDF)_page-0002

ข่าว_บทความวิจัย_และสถาบันเด่นของออสเตรเลีย_(PDF)_page-0003

 

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตามไปอ่านรายงานฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ : https://todayspaper.theaustralian.com.au/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=06ccc4f2-ae66-4898-a3bf-f59ef966643f

********************

 

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

พฤศจิกายน ๒๕๖๔