มูลนิธิ Angels Wings พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเชื้อสายไทย ๕๐ ทุน

มูลนิธิ Angels Wings พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเชื้อสายไทย ๕๐ ทุน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 3,302 view

      เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางภรณ์ทิพย์ ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ Angels Wings ได้เข้าพบนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings ประจำปี ๒๕๖๓ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กับมูลนิธิฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย 

 

      นางภรณ์ทิพย์ ไซมอน ได้แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกันที่อาศัยอยู่ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ ๔ รัฐ ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐเนวาดา รัฐโอเรกอน และรัฐวอชิงตัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเชื้อสายไทยที่เรียนดีและมีความตั้งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ ๔ แล้ว และได้รับความสนใจจากชุมชนไทยและนักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกันเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๖๓ นี้ มูลนิธิฯ มีแผนจะมอบทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ทุน โดยในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความชื่นชมการดำเนินโครงการของมูลนิธิฯ และแจ้งว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่สื่อมวลชนไทยและชุมชนไทยในเขต ๔ รัฐตะวันตกของสหรัฐฯ ต่อไป

 

      นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกันของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มีจุดประสงค์เพื่อนำเยาวชนหรือคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (๒nd generation) ที่เกิดหรือเติบโตในสหรัฐฯ ไปทำงานอาสาสมัครและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยด้วย รวมทั้งโครงการยุวทูตความดีเยือนต่างประเทศเพื่อพัฒนาโลกทัศน์แก่เยาวชนไทยและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเยาวชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ แสดงความพร้อมและยินดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกันกับมูลนิธิฯ ต่อไป    

 

      มูลนิธิ Angels Wings ได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับสูงให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกัน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยในสหรัฐฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ต่อไป โดยในปี ๒๕๖๐ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๖ ทุน ให้แก่นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิส ต่อมาในปี ๒๕๖๑ ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น ๓๑ ทุน รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และล่าสุดในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น ๔๑ ทุน และขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ๔ รัฐ ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ