อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

27 ม.ค. 2563

724 view

      เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกาให้มีผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และการจัดโครงการ Latin Link 2020 เพื่อนำผู้แทนภาครัฐและเอกชนสำรวจลู่ทางและเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาส ศักยภาพและความท้าทายของภาคเอกชนไทยในการประกอบธุรกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยในลาตินอเมริกา 

 

      ที่สำคัญทั้งกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชน โดยเฉพาะการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันบนมือถือ Discover Latin America (DLA) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอเมริกาฯ จัดทำและเริ่มใช้งานแล้วเพื่อย่อข้อมูลด้านการค้าการลงทุนของโลกลาตินให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะร่วมมือในการจัดสัมมนาระหว่างงานแสดงสินค้านานาชาติที่สำคัญ อาทิ THAIFEX เพื่อให้เอกอัครราชทูตไทยในลาตินอเมริกาให้ข้อมูลและคำแนะนำกับภาคธุรกิจเกี่ยวกับประเทศในลาตินอเมริกาที่รับผิดชอบ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ