คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2567

| 2,020 view

เอกสารประกอบ

แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงฯ_ของเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.pdf
คู่มือผู้บฎิบัติงาน_Flight_Clearance_กรมอเมริกา_0.png
คู่มือการปฏิบัติงานวิธีเฉพาะเจาะจง-กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.pdf
คู่มือปฏิบัติงานตาม_พ.ร.บ._ข้อมูลข่าวสาร_พ.ศ._2540.pdf
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่_Dos_and_Don_ts.pdf