คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 719 view

เอกสารประกอบ

1.คู่มือการรักษาวินัยข้าราชการ_กต..pdf
2.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ_กองกลาง.pdf
3.ตารางกำหนดอายุเอกสาร.pdf
4.คู่มือแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ.pdf
5.คู่มือปฏิบัติงานตาม_พ.ร.บ._ข้อมูลข่าวสาร_พ.ศ._2540.pdf