การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

| 932 view

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ประจำปี 2567

     ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในประเด็นนี้ "กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากกรมฯ ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

4. การบริหารงานบุคคล

     โดยกรมฯ ได้จัดทำเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อประกอบการตัดสินใจว่ากระบวนงานใดมีความเสี่ยงที่ควรจัดทำแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และจัดลำดับมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ปรากฏดังเอกสารแนบ "เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต"

เอกสารประกอบ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ.pdf
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต67-กรมอเมริกาฯ-จัดซื้อจัดจ้าง.pdf
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต67-กรมอเมริกาฯ-ด้านบุคคล.pdf
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต67-กรมอเมริกาฯ-ด้าน2อำนาจหน้าที่_1.pdf