การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 809 view

เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงความประพฤติมิชอบ-กรมอเมริกาฯ_พ.ศ._2566.pdf