การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2567

| 187 view

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกรม โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงานโดยยึดหลักการ Work Life Balance อีกทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานและการทำงาน โดยกรมฯจะพิจารณามาตรการที่จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมถึงส่งเสริม ความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ นำเสนอแนวคิด วิธีการ ชี้แนะทางออกในการทำงานโดยการนำเสนอหลักคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts) ให้บุคลากรฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) อันจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรภาครัฐอย่างยั่งยืนและพร้อมรับกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อไป  ดังเช่น

  1. ในปีงบประมาณ 2566 กรมอเมริกาและแปซิฟิกได้ ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินและได้รับการยกย่องในระดับ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
  2. "การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นต้น
  3. การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (brain-storming) ในหัวข้อ“การพัฒนากระบวนการทำงานของกรมอเมริกาฯ” อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถและศึกษาดูงานฯ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  4. คณะผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากรกรม ได้ร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงฯ) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โถงวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
  5. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกิจกรรมงานกาชาดงานกาชาดประจำปี 2566ของซุ้มกระทรวงการต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งข้าราชการและบุคลากรกรมได้ร่วมกันทำกิจกรรมการกุศลขายสลากบัวแก้วนำโชค/บัวแก้วหรรษา เกมส์ต่างๆชิงรางวัล

เอกสารประกอบ

ประกาศเจนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม_2567..jpg
NO_GIFT_POLICY_ASPA2024.jpg
เกียรติบัตร66_1.png
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม.pdf