ไทย - เบลีซ

ไทย - เบลีซ

16 พ.ค. 2560

2,313 view

1. ข้อมูลทั่วไป 
        ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเบลีซเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2542  โดยปัจจุบัน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลีซ (ตามมติ ครม. เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 ปรับสถานะเดิมที่ สอท. ณ กรุงเม็กซิโกเป็นจุดติดต่อของเบลีซ

2. ด้านเศรษฐกิจ 

       ในปี 2558 เบลีซเป็นคู่ค้าอันดับที่ 23 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา ไทยและเบลีซ มีมูลค่าการค้ารวม 15.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 7.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  มูลค่าการส่งออกของไทยไปเบลีซ คือ 3.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 11.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
       สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) ยางพารา  3) วิทยุ  โทรทัศน์และส่วนประกอบ  4) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  5) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ  สินค้านำเข้าจากเบลีซที่สำคัญ 5 ลำดับแรก ได้แก่  1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น  แช่แข็ง แปรรูป  3) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  4) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  5) ลวดและสายเคเบิล