ไทย - เอกวาดอร์

ไทย - เอกวาดอร์

16 พ.ค. 2560

3,120 view

1. ด้านการเมือง
        ไทยกับเอกวาดอร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2523 นับเป็นเวลา 37 ปี ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้ สอท. ณ กรุงลิมา มีเขตอาณาครอบคลุมเอกวาดอร์ และนาย Henry Yandun ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต โดยรัฐบาลเอกวาดอร์ได้มอบหมายให้ สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และแต่งตั้งนายยง อารีเจริญเลิศ ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย

2. ด้านเศรษฐกิจ 
        
เอกวาดอร์เป็นคู่ค้าในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนอันดับที่ 11 ของไทย ในปี 2559 การค้าระหว่างไทยกับเอกวาดอร์มีมูลค่า 119.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 44.45 ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกไปยังเอกวาดอร์ 117.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าจากเอกวาดอร์ 1.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้า 116.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ทั้งนี้ มูลค่าการค้าที่หดตัวลงอย่างมากมีสาเหตุมาจากราคาเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำ ยังผลให้เศรษฐกิจเอกวาดอร์ที่พึ่งพาปิโตรเลียมถดถอย ทั้งยังประสบปัญหาเรื่องดุลชำระเงินกับ IMF
         สินค้าส่งออกหลักของไทยไปยังเอกวาดอร์ ได้แก่ (1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ(2) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (3) เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ(4) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (5) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (6) เม็ดพลาสติก (7) ยางพารา และ (8) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
         สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากเอกวาดอร์ ได้แก่ (1) น้ำมันดิบ (2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (3) ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ (4) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ(5) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด (6) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณต์ (7) ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์และ (8) เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ด้านการท่องเที่ยว

          เมื่อปี 2559 มีชาวเอกวาดอร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,884 คน

4. ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

                   (1) การให้ทุนหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (Annual International Training Courses: AITC) โดยแต่ละปีไทยจะแจ้งให้ทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ  ซึ่งได้รวมถึงการแจ้งเวียนทุนแก่เอกวาดอร์ซึ่งในปี 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากเอกวาดอร์ จำนวน 1 ราย ในหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security ส่วนในปี 2556 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากเอกวาดอร์ จำนวน 3 ราย ในหลักสูตร Environmental Based Land Use Planning for Global Warming Mitigation and Sustainable Development, Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems และ Waste Management for Sustainability

                   (2) ทุนดูงานภายใต้โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ สำหรับประเทศสมาชิกภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน โดยแจ้งให้ทุนแก่เอกวาดอร์บางปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อจัดหาคู่ร่วมมือที่เหมาะสมในสาขาต่าง ๆ 

                  (3) ทุนฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กลุ่มประเทศสมาชิก FEALAC ในด้านต่างๆ เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UHC) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านยาเสพติด โดยล่าสุดกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เวียนทุนฝึกอบรมหลักสูตร “From Sufficiency Economy to Wealthiness of the Nation” สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิก FEALAC
โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มระหว่างวันที่ 2–30 พฤศจิกายน 2558