ไทย - แอนติการ์และบาบูดา

ไทย - แอนติการ์และบาบูดา

16 พ.ค. 2560

2,655 view

๑. ด้านการเมือง

      สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  โดยเป็นประเทศล่าสุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย รัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อ โดยยังไม่มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำแอนติกาฯ และรัฐบาลแอนติกาฯ ยังไม่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตแห่งใดดูแลไทย ทั้งนี้ แอนติกาฯ ประสงค์ให้ฝ่ายไทย เปิดสำนักงานในแอนติกา อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ เห็นว่า น่าจะเป็นการเหมาะสมที่จะเปิด สกม. ก่อน  และขอให้ฝ่ายแอนติกาฯ เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น กสม. ณ กรุงเซนต์จอนส์ให้ฝ่ายไทยพิจารณา

๒. ด้านเศรษฐกิจ

      ในปี ๒๕๕๘ การค้ารวมทั้งสองฝ่ายมีมูลค่า ๔.๕๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี ๒๕๕๗  ร้อยละ ๔๓.๘๖ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า ๔.๑๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก ๔.๓๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗  ร้อยละ ๔.๗๙  สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ๑. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๒. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ๓. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ๔. อัญมณีและเครื่องประดับ ๕. เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน  และไทยนำเข้า ๐.๒๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี ๒๕๕๗  ร้อยละ  ๙๔.๖๖ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ มีนักท่องเที่ยวแอนติกาฯ เยือนไทย ๑๑๘ คน
 

๓. ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

       ไทยและแอนติกาฯ ยังไม่มีความร่วมมือทางวิชาการในกรอบทวิภาคีอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี   กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 1-2 ทุนระดับปริญญาโทแก่เจ้าหน้าที่ของแอนติกาฯ โดยในชั้นนี้ อยู่ในการพิจารณาของฝ่ายแอนติกาฯ   
       นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้เสนอความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิกองค์การรัฐอเมริกัน (OAS) อันรวมถึงแอนติกาฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น (Annual International Training Course: AITC) และแจ้งเวียนให้ประเทศที่สนใจเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมตามหลักสูตรที่จัดในแต่ละปี แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้แทนจากแอนติกาฯ เข้าร่วมการอบรบ
      ไทยพร้อมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการกับแอนติกาฯ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของแอนติกาฯ  
      ออท. ผทถ. แอนติกาฯ มีหนังสือขอหารือกับ ออท. ผทถ. ณ นครนิวยอร์ก พร้อมสนใจขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แอนติกาฯ ในด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว ซึ่งในชั้นนี้ กรมความร่วมมือฯ ไม่ขัดข้องในหลักการแต่อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินการ