ไทย - โดมินิกา

ไทย - โดมินิกา

16 พ.ค. 2560

2,502 view

๑.ด้านการเมือง

       สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยเป็นประเทศอันดับรองสุดท้ายในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อ โดยยังไม่มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำโดมินิกา และรัฐบาลโดมินิกายังไม่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตแห่งใดดูแลไทย 

๒. ด้านเศรษฐกิจ

         ในปี ๒๕๕๗ การค้ารวมทั้งสองฝ่ายมีมูลค่า ๒.๑๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก ๑.๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยได้ดุลการค้า ๑.๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รองเท้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปี ๒๕๕๗ มีนักท่องเที่ยวแอนติกาฯ เยือนไทย ๗๐ คน
 

๓.ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

          ไทยและโดมินิกายังไม่มีความร่วมมือทางวิชาการในกรอบทวิภาคีอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้เสนอความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิกองค์การรัฐอเมริกัน (OAS) อันรวมถึงโดมินิกาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น (Annual International Training Course: AITC) และแจ้งเวียนให้ประเทศที่สนใจเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมตามหลักสูตรที่จัดในแต่ละปี แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้แทนจากโดมินิกาเข้าร่วมการอบรม