ไทย - อุรุกวัย

ไทย - อุรุกวัย

16 พ.ค. 2560

3,021 view

๑.  ความสัมพันธ์ทั่วไป       

      ไทยและอุรุกวัยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๙ (ครบ ๔๑ ปี ในปี ๒๕๖๐) ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมอุรุกวัย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งนายอัลแบร์โต ออสการ์ เปอร์เซียวาลเล บูสตามานเต (Alberto Oscar Perciavalle Bustamante) ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙

      รัฐบาลอุรุกวัยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตอุรุกวัย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และได้แต่งตั้งนางเนตรา ฤทัยยานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์อุรุกวัยประจำประเทศไทย และแต่งตั้งนายวิน สันติพงศ์ไชย เป็นรองกงสุลกิตติมศักดิ์อุรุกวัยประจำประเทศไทย

๒. การค้า

            ปี ๒๕๕๙ ไทยและอุรุกวัยมีปริมาณการค้ารวม ๗๗.๑๒  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยคิดเป็น การส่งออกจากไทย ๓๓.๙๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าของไทยจากอุรุกวัย ๔๓.๒๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสียดุลการค้า ๙.๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

            สินค้าส่งออกที่สำคัญจากไทยไปอุรุกวัย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากอุรุกวัย ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 
 

๓. สังคมและวัฒนธรรม

       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอุรุกวัย อาทิ โครงการ Thailand Corner ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอุรุกวัย โครงการสัปดาห์แห่งนาฏศิลป์ไทยในอุรุกวัย อาร์เจนตินาและชิลี ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โครงการนำนักวิชาการไทยเยือนอาร์เจนตินาและอุรุกวัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ในอุรุกวัยและปารากวัย ระหว่างวันที่ ๔-๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้น

๔. ความร่วมมือทางวิชาการ

            ไทยและอุรุกวัยมีความร่วมมือทางวิชาการในกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา และผ่านโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น โครงการ     บัวแก้วสัมพันธ์ และทุนฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course - AITC) โดยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีชาวอุรุกวัยได้รับทุนฝึกอบรมนานาชาติจากไทย รวม ๕ คน