ไทย - เกรนาดา

ไทย - เกรนาดา

16 พ.ค. 2560

2,707 view

1. ด้านการเมือง

         ไทยกับเกรเนดาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 โดยรัฐบาลไทยแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเกรเนดาอีกตำแหน่งหนึ่ง (ออท. วิชาวัฒน์  อิศรภักดี อยู่ระหว่างการรอเข้ายื่นพระราชสาส์นฯ ต่อนายกรัฐมนตรีเกรเนดา) ส่วนรัฐบาลเกรเนดา ยังไม่ได้แต่งตั้งให้สถานเอกอัครราชทูตเกรเนดาแห่งใดดูแลไทย 

 

2.  ด้านเศรษฐกิจ

        ในปี 2558 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับเกรเนดาเท่ากับ 3.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 25.56 ไทยได้เปรียบดุลการค้า 2.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกสินค้าไปเกรเนดามูลค่า 2.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 22.13 โดยมีสินค้าออกที่สำคัญ ได้แก่  (1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน  ขณะที่การนำเข้าจากเกรเนดา มีมูลค่า 0.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 104.82 โดยมีสินค้าเข้า คือ  (1) เหล็กและผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ ในปี 2558 มีชาวเกรเนดาเดินทางเข้าประเทศไทย 58 คน