สถานะของไทยในการจัดลำดับตัวชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2564 (2021 Index of Economic Freedom)

สถานะของไทยในการจัดลำดับตัวชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2564 (2021 Index of Economic Freedom)

24 มี.ค. 2564

180 view

The Heritage Foundation ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันทางวิชาการที่สำคัญและมีบทบาทในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เผยแพร่การจัดลำดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ 184 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ในช่วงระหว่าง ก.ค. 2562-มิ.ย. 2563 โดยระบุว่า เขตเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด (free) 5 ลำดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ ส่วนไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ระบบเศรษฐกิจมีเสรีภาพปานกลาง (moderately free) ในลำดับที่ 42 ขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม อยู่ในลำดับที่ 22, 56, 73 และ 90 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบในหมู่ประเทศอาเซียนด้วยกัน ถือว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 3  

 

ปัจจัยในการจัดลำดับดังกล่าวแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (ทรัพย์สินทางปัญญา ประสิทธิผลของระบบตุลาการ ความซื่อสัตย์ของรัฐบาล) (2) ขนาดของรัฐบาล (การใช้จ่ายของรัฐบาล ภาระภาษี สถานะการคลัง) (3) ประสิทธิภาพของกฎระเบียบ (เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ เสรีภาพด้านแรงงานและด้านการเงิน) และ (4) การเปิดตลาด (เสรีภาพในการค้า การลงทุนและการเงิน)

 

การศึกษาของ The Heritage Foundation ระบุว่า เสรีภาพทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยประเทศที่รัฐบาลส่งเสริมการมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เปิดรับการแข่งขันในตลาดเสรีที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดการเพิ่มพูนของการผลิต นวัตกรรม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ สาธาณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม ดีขึ้น

 

สำหรับประเทศไทย The Heritage Foundation ระบุว่า มีพัฒนาการในเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการดำเนินธุรกิจ โดยมีข้อแนะนำให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อลดการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตุลาการ

 

********************

 

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

มีนาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ