ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวของชิลี

ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวของชิลี

4 มี.ค. 2564

241 view

    เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ กระทรวงพลังงานชิลีได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านก๊าซไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำบริสุทธิ์โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการดังกล่าว นับเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นแหล่งเชื้อเพลิงต่อไป

 

international-finance-chile-green-hydrogen

ก๊าซไฮโดรเจนสีเขียว คือ พลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำบริสุทธิ์ โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการดังกล่าว จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก// ที่มาของภาพ : INTERNATIONAL FINANCE

 

    รัฐบาลชิลีให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันชิลีมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ ๐.๓ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวทั่วโลก แต่ได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Net-Zero Emission) ภายในปี ๒๕๙๓ และเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศทดแทนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ชิลีเป็นผู้ส่งออกแร่ทองแดงอันดับ ๑ ของโลก) โดยชิลีมีศักยภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวราคาถูกที่สุดในโลกเนื่องจากมีภูมิประเทศที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์และลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลทราย Atacama และแคว้น Magallanes ทั้งนี้ รัฐบาลชิลีมีนโยบายสนับสนุนการใช้ก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวภายในประเทศกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ รถบรรทุก รถโดยสารทางไกล แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันดิบ และมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะส่งออกก๊าซดังกล่าวไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และยุโรป

 

Chile-hydrogen

รัฐบาลชิลีกำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศทั้งหมดภายในปี ๒๕๙๓ และจะเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ // ที่มาของภาพ : Felipe Cantillana - Imagen de Chile

 

    ยุทธศาสตร์ด้านก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวของชิลีตอบรับกับวาระแห่งชาติของไทยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โมเดลของไทย ซึ่งไทยสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อนำมาปรับใช้กับการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสีเขียวในไทยต่อไป

****************

 

กองลาตินอเมริกา

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ