ผลการเลือกตั้งทั่วไปในเอกวาดอร์

ผลการเลือกตั้งทั่วไปในเอกวาดอร์

21 เม.ย. 2564

98 view

    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เอกวาดอร์ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปรอบที่สองระหว่างนาย Andrés Arauz จากพรรค Alianza Unión por la Esperanza (UNES) ซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคฝ่ายซ้ายและมีความใกล้ชิดกับนาย Rafael Correa อดีตประธานาธิบดีเอกวาดอร์ กับนาย Guillermo Lasso จากพรรค Alianza Creando Oportunidades - Partido Social Cristiano (CREO - PSC) ซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคฝ่ายขวา โดยทั้งสองเป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองอันดับแรกในการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติเอกวาดอร์ได้ประกาศผลการเลือกตั้งรอบที่สอง ปรากฏว่า นาย Lasso ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๕๒.๕๑ ขณะที่นาย Arauz ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรก ได้คะแนนเป็นอันดับสองที่ร้อยละ ๔๗.๔๙ โดยนาย Lasso จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเอกวาดอร์ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ [1]

 

c1_3945951

นาย Guillermo Lasso จากพรรค CREO – PSC ผู้สมัครจากพรรค
ฝ่ายขวาได้รับชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไปด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๕๒.๕๑ // ที่มาของภาพ : Bangkok Post

 

EtqRSZFXIAc6OKE

นาย Andrés Arauz จากพรรค UNES ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายซ้ายในการเลือกตั้งทั่วไปได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสองที่ร้อยละ ๔๗.๔๙ // ที่มาของภาพ : @ecuarauz

 

    นาย Lasso ได้ประกาศในช่วงการรณรงค์หาเสียงว่าจะเน้นนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ การลดอัตราการจัดเก็บภาษี การสร้างงาน การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนทุกกลุ่ม และการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของชนพื้นเมือง สตรี และกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นาย Lasso ได้รับเสียงสนับสนุนจำนวนมาก นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านระบอบ “Correísmo[2] ของอดีตประธานาธิบดี Correa ที่อาจถูกสานต่อขึ้นอีกครั้งหากนาย Arauz ชนะการเลือกตั้ง และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศหลังจากที่เอกวาดอร์อยู่ภายใต้การบริหารของพรรคฝ่ายซ้ายมาเป็นเวลานานถึง ๑๔ ปี

 

    แม้ว่าชัยชนะของนาย Lasso จะสะท้อนความหวังของประชาชนที่ต้องการผลักดันประเทศไปสู่ความเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่นาย Lasso จะต้องเผชิญความท้าทายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอกวาดอร์ที่ถดถอยจากราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำ (น้ำมันเป็นสินค้าส่งออกหลักของเอกวาดอร์) รวมทั้งปัญหาด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

 

                                         ********************************

 

กองลาตินอเมริกา
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

 

[1] รัฐธรรมนูญเอกวาดอร์บัญญัติให้บุคคลสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ๒ สมัยติดต่อกัน ส่วนประธานาธิบดีปัจจุบัน
ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ ๒ จึงมิได้ลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งดังกล่าวในครั้งนี้

[2] ระบอบ Correismo สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายซ้ายที่เน้นการบริหารเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มแรงงานมากกว่ากลุ่มธุรกิจ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ