ครบรอบ 100 วันของรัฐบาล ปธน. โจ ไบเดน และแผนการดำเนินงานในห้วงต่อไป

ครบรอบ 100 วันของรัฐบาล ปธน. โจ ไบเดน และแผนการดำเนินงานในห้วงต่อไป

13 พ.ค. 2564

177 view

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายโจ ไบเดน ปธน.สหรัฐฯ ได้แถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 100 วันแรก ต่อการประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

 

000_98X9FA

นายโจ ไบเดน ปธน.สหรัฐฯ ได้แถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 100 วันแรก แผนการดำเนินงานของรัฐบาล นโยบายการต่างประเทศ และประเด็นด้านสังคมอื่น ๆ ที่สำคัญ ต่อการประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐฯ // ที่มาของภาพ : MELINA MARA / THE WASHINGTON POST VIA AP

 

          1) ผลงานของรัฐบาลในรอบ 100 วันแรก ปธน.ไบเดน กล่าวถึงการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยความสำเร็จในการผ่านกฎหมาย American Rescue Plan ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 และความสำเร็จในการกระจายวัคซีนให้ชาวอเมริกันได้อย่างทั่วถึงเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงผลงานอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาด้านสาธารณสุขสำหรับทหารผ่านศึก และการสร้างงาน 1.3 ล้านตำแหน่ง และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

          2) แผนการดำเนินงานของรัฐบาลในอนาคต เสนอแผน American Jobs Plan มูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ทันสมัยพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ โดยแผนดังกล่าวจะส่งเสริมหลักการ “Buy American” ที่สนับสนุนการซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์และการสร้างงานภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ ปธน.ไบเดนยังเสนอแผน American Families Plan มูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือให้ชาวอเมริกันได้รับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น สนับสนุนสวัสดิการด้านสาธารณสุขในการดูแลเด็กและเยาวชน เครดิตภาษีกับเงินช่วยเหลือ และการปฏิรูประบบภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดหางบประมาณ

          3) นโยบายการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ในความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์ การย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ความมั่นคงทางไซเบอร์ และโรคระบาด รวมทั้งเรียกร้องให้จีนเคารพกฎกติการะหว่างประเทศ ตอบโต้รัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ/การโจมตีทางไซเบอร์ และเน้นย้ำการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในทุกด้าน นอกจากนี้ จะร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและใช้วิธีทางการทูตต่อประเด็นการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน และยืนยันว่าจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานตามแผน โดยจะยังคงไว้แต่กำลังสำหรับรับมือกับภัยก่อการร้าย

          4) ประเด็นด้านสังคมอื่น ๆ มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหากลุ่มชาตินิยมขวาจัด ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ ความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืน และให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบตำรวจ ร่างกฎหมายเข้าเมือง ร่างกฎหมายส่งเสริมสิทธิการเลือกตั้ง และร่างกฎหมาย COVID-19 Hate Crimes Act ด้วย

 

          ภายหลังการแถลงของ ปธน.ไบเดน ส.ว. จากพรรครีพับลิกัน ได้แถลงตอบโต้โดยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของ ปธน.ไบเดนในหลายประเด็น อาทิ การชูประเด็นเชื้อชาติซึ่งจะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม การทำงานของพรรคเดโมแครตที่ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวและปฏิเสธความร่วมมือกับพรรครีพับลิกัน การเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นภายใต้แผน American Families Plan ร่างกฎหมายการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การครองอำนาจของพรรคเดโมแครตและการทุจริตเลือกตั้งในอนาคตได้

 

          การแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาของ ปธน.ไบเดน นับเป็นครั้งแรกที่ประธานสภาทั้งสองคนเป็นสตรี (รอง ปธน. Kamala Harris และประธานรัฐสภา Nancy Pelosi) ทั้งนี้ หลายฝ่ายมองว่า การแถลงในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามผลักดันร่างกฎหมายต่าง ๆ ให้เร็วที่สุดก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. กลางเทอมในปี 2565 เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ ส.ส. ของพรรครีพับลิกันอาจจะกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะส่งผลต่อการผ่านร่างฏหมายของพรรคเดโมแครตในอนาคตได้

 

1000

รอง ปธน. Kamala Harris และประธานรัฐสภา Nancy Pelosi เป็นประธานสภาในการประชุมรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประธานสภาทั้งสองคนเป็นสตรี // ที่มาของภาพ : Jim Watson/Pool via AP

 

          อนึ่ง นับแต่เข้ารับตำแหน่ง ปธน.ไบเดนได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Orders) กว่า 30 ฉบับ ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการยกเลิกนโยบายบางประเด็นของ ปธน.ทรัมป์แล้ว เช่น ยกเลิกการถอนตัวของสหรัฐฯ ออกจากองค์การอนามัยโลก การกลับเข้าสู่ความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น คำสั่งดังกล่าวยังครอบคลุมประเด็นสำคัญอื่น ๆ อาทิ มาตรการด้านธรรมาภิบาล มาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากโรคระบาด และยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการตอบสนองต่อโรคโควิด-19

********************

 

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

พฤษภาคม 2564