ข่าวภูมิภาคลาตินอเมริกา

30/04/2014

การสัมมนาเรื่อง บราซิล ขุมทรัพย์แห่งลาตินอเมริกา

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "บราซิล ขุมทรัพย์แห่งลาตินอเมริกา" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยกล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของบราซิลในเวทีระหว่างประเทศ จากนั้น วิทยากรไทยและบราซิล ได้แก่ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  นายสมชาย อันศุจ ผู้อำนวยการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ Rio Grande do Sul  นายธนศักดิ์ จรรยาพูน กรรมการบริษัทแคล–คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  นาย Rafael Paulino เลขานุการเอกและหัวหน้าฝ่ายการค้าและการลงทุนของสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และนาย Roberto Kanitz ทนายความจากบริษัท UNO Trade Strategy Advisors ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางการค้าการลงทุนของบราซิลในมิติต่างๆ โดยต่างเห็นว่าตลาดบราซิลเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่นักธุรกิจไทยควรจะรีบเข้าไปลงทุนในโอกาสแรก วิทยากรได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสาขาทางธุรกิจที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในบราซิล เช่น ยานยนต์และส่วนประกอบ อาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร ก่อสร้าง โรงแรม บริการ เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ   นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในบราซิล เช่น ความจำเป็นในการทำความเข้าใจกับระบบภาษีที่ซับซ้อนของบราซิล กฎหมายแรงงานที่เอื้อประโยชน์ต่อลูกจ้าง วัฒนธรรมที่แตกต่าง ฯลฯ เป็นต้น  ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียยินดีที่จะช่วยเหลือและให้ข้อมูล/คำแนะนำแก่นักธุรกิจไทยที่สนใจจะไปลงทุนในบราซิลอย่างเต็มที่

  นอกจากนี้ หลังการสัมมนา กรมอเมริกาฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ประชุมร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชนไทยที่ส่งสินค้าออกไปบราซิลและได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของรัฐบาลบราซิลซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม       


 update: April 2014