Editor's Picks

14/07/2010

ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสหรัฐฯ กับอินโดนีเซีย และสหรัฐฯ กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รายงานสถานะภาพรวมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสหรัฐฯ กับอินโดนีเซีย และบทสรุปโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสหรัฐฯ กับไทย สรุปได้ดังนี้

1. ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสหรัฐฯ กับอินโดนีเซีย

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ 9/11 ทำให้สหรัฐฯ ต้องการขยายความร่วมมือกับประเทศมุสลิมทั่วโลก ส่งผลให้เกิดโครงการ/ข้อริเริ่ม/กิจกรรมเพื่อขยายความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ การยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มอัตราการจ้างงานกับนักศึกษาที่จบใหม่ การแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจด้านความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม การพัฒนางานในด้านสาธารณสุข และการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของประชาชน โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 30

ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสหรัฐฯ กับอินโดนีเซีย จำแนกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ

  1. ช่วงปี พ.ศ. 2546 สมัยประธานาธิบดีบุช – มีการประกาศให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 157 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน USAID สำหรับระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2552 โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในส่วนท้องถิ่น การสร้างและซ่อมแซมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ การเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

  2. ช่วงปี พ.ศ. 2553 ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโอบามา - จากการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโดย ในระหว่างการประชุม G-20 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศให้งบประมาณสนับสนุนอีกจำนวน 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับระยะเวลา 5 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คือ ในระดับเตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และเพิ่มโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐฯ โดยเป็นความร่วมมือภายใต้กรอบ U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ/กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีสหรัฐฯ-อินโดนีเซียในทุกสาขา โดยมิได้เน้นเฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการบริหารภาวะผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมความเข้าใจทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างสหรัฐฯ กับอินโดนีเซีย สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษา นั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เพิ่มโอกาสทางการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาผ่านทางการให้ทุน Fulbright ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของ Community College โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายใต้ State Department’s English-language Training โครงการแนะแนวทางการศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของอินโดนีเซียนภายในระยะเวลา 5 ปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซียเข้าร่วมในการประชุม U.S.-Indonesia Higher Education Summit ในปี 2554 เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรม/ความร่วมมือที่จะดำเนินการในอนาคตด้วย

2. โครงการด้านการศึกษาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กับสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

โครงการไทยศึกษา ซึ่งไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ มหาวิทยาลัย UCLA และมหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์น อิลลินอยส์ ดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนเอกลักษณ์และความสามารถทางวิชาการไทยในแวดวงวิชาการสหรัฐฯ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอิสระในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สนับสนุนโครงการ Thai club ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐฯ โดยใช้งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการการศึกษาสำหรับผู้บริหารร่วมกับ Tufts University

ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา อาทิ โครงการ AFS-YES โครงการ Educational Seminars: Thailand Teacher and Principal Exchange Program และโครงการในกรอบมูลนิธิ Fulbright

สนับสนุนและผลักดันให้สถาบันทางความคิด เช่น CSIS, Stimson Center, NBR และภาคประชาสังคมในสหรัฐฯ ทำการค้นคว้าวิจัย/ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย และ/หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ร่วมกับสมาชิกของกลุ่มมิตรประเทศไทยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จัดทำโครงการส่งครูชาวอเมริกันที่สอนภาษาอังกฤษไปยังประเทศไทย

ร่วมกับโรงเรียนในมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ จัดทำโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้องไทย-สหรัฐฯ

สรุปจากรายงานโดย สอท. ณ กรุงวอชิงตัน
วันที่ 14 ก.ค. 53